użytkowanie lasu / Kora 

Kora drzew leśnych

 

Przez wiele lat przedmiotem użytkowania były kory świerkowa i rzadziej dębowa, traktowane jako surowiec do wyrobu brzeczki garbarskiej.

Pozyskiwano ją z drzew ściętych w ramach cięć pielęgnacyjnych, ponieważ największa zawartość garbników występuje w korze drzew 40-80 letnich.

Kora dębu szypułkowego i bezszypułkowego oraz kruszyny są surowcem dla przemysłu farmaceutycznego. W Polsce istnieje dostateczna baza surowca do pokrycia tego zapotrzebowania. Dostawcami kory są przeważnie indywidualni zbieracze, a pozyskanie odbywa się najczęściej poza zainteresowaniem służby leśnej. Sposób pozyskiwania może jednak prowadzić do wyniszczania stanowisk tej rośliny, ponieważ niektórzy korują stojące krzewy. Prawidłowe pozyskanie kory kruszyny z odbijających z korzenia ściętych pędów, paru lub najwyżej kilku z krzewu, nie powoduje wyniszczenia. Przede wszystkim kora kruszyny powinna być pozyskiwana z powierzchni, na których mają być prowadzone prace zrębowej z których usuwa się podszyt.

Kora drzew leśnych (z wyjątkiem kory bukowej) jest też dobrym nawozem organicznym.

Jest bardzo przydatna jako ściółka ograniczająca rozwój chwastów i poprawiająca stosunki wodne w uprawach wielu gatunków roślin.

Kora, po nieskomplikowanym uzdatnieniu, jest dobrym materiałem dla szkółek i upraw leśnych, szczególnie pożądanym do nawożenia gleb na gruntach porolnych przed ich zalesieniem.

Sposoby uzdatniania kory muszą być dostosowane do przeznaczenia jej w agrotechnice.

Na ogół zawsze chodzi o zneutralizowanie działania zawartych w niej garbników, które przechodząc do roztworu glebowego i z nim do komórek roślinnych mogły ścinać ich białko.

Zneutralizowania łatwo jest osiągnąć pozostawiając na kilka tygodni korę w niezbyt grubej (60-100 cm)warstwie na otwartej przestrzeni. Wprowadzając korę należy też zawsze pamiętać, że tworzy ona dobre środowisko do rozwoju drobnych organizmów, łatwo przyswajających zawarty w niej i w glebie azot. Może to powodować zmniejszenie ilości azotu dostępnego roślinom wyższym, dlatego niezbędne jest zwykle dobre nawożenie azotowe.

Kora zabezpiecza rośliny uprawne przed przeazotowaniem, ponieważ nadmiar azotu jest przyswajalny przez wspomniane mikroorganizmy, by później, po ich obumarciu być zwróconym do obiegu w przyrodzie.

Kora jest szczególnie przydatna do rozluźniania gleb ciężkich. Do tego celu należy stosować możliwie grube jej frakcje, co znakomicie poprawia powietrzną sorpcję tych gleb.

 

 

 

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www