użytkowanie lasu / Gestosc drewna 

Gęstość, porowatość i ciężar drewna

 

GĘSTOŚĆ DREWNA jest to stosunek masy drewna wyrażona w gr lub kg do objętości wyrażonej w cm lub m.

 

 

 

Przy nawilżaniu drewna suchego jego gęstość rośnie powoli, ponieważ wraz ze wzrostem masy rośnie także wskutek pęcznienia objętość drewna. Po przekroczeniu wilgotności granicznej błon ustaje pęcznieje i dalsze nawilżenie powoduje tylko wzrost masy drewna – gęstość szybko rośnie. Drewno utrzymuje się na wodzie tylko dzięki zawartości powietrza w porach, z chwilą gdy powietrze to zostanie wyparte przez wodę, drewno tonie.

Gęstość substancji drzewnej jest większa w drewnie zawierającym dużo celulozy, a mniejsza w drewnie z dużą ilością ligniny.

Max gęstość drewna 1,5 g/cm3 – GWAJAK.

 

 

Zależność gęstości od czynników zewnętrznych i wewnętrznych

Czynniki wewnętrzne: gatunek, rodzaj drewna, wiek, słoistość, udział drewna późnego, umiejscowienie drewna na pniu.

Czynniki zewnętrzne: szkodliwy wpływ przemysłu.

Drewno wczesne jest zbudowane z cienkościennych komórek o dużym świetle i dlatego jego gęstość jest mała.

Drewno późne zbudowane jest z grubościennych komórek o małym świetle i dlatego jego gęstość jest wyższa od gęstości drewna wczesnego.

 

WPŁYW SŁOISTOŚĆI DREWNA NA GĘSTOŚĆ

  • U gat. iglastych za cięższe uważa się drewno wąskosłoiste
  • U gat. liściastych za cięższe uważa się drewno szerokosłoiste

 

WPŁYW POŁOŻENIA DREWNA NA PNIU NA GĘSTOŚĆ

  • Wysoką gęstość wykazuje drewno pochodzące z odziomka bo włókna są grubościenne
  • Na przekroju poprzecznym drzew liściastych im dalej od rdzenia to gęstość maleje
  • U gat. iglastych im dalej od rdzenia to gęstość rośnie
  • Obecność żywicy powoduje wzrost gęstości

 

WPŁYW SIEDLISKA NA GĘSTOŚĆ

  • Ubogie siedliska – mała gęstość
  • Żyzne siedliska – duża gęstość

 

GĘSTOŚĆ DREWNA POWIETRZNIE SUCHEGO

1. Bardzo ciężkie ponad 0,80 g/cm3 – GB, Bukszpan, Heban, Eukaliptus, Gwajak

2. Ciężkie 0,71 – 0,80 – Db, Bk, Js, Rb, Cis, Grusza, Śliwa

3. Umiarkowanie ciężkie 0,61 – 0,70 – Jw., Trześnia, Brz, Kl, So cz., Wz, Jabłoń, Md, Orzech

4. Lekkie 0,51 – 0,60 – Lp, Ol, So, Wrz, Jałowiec, Kasztanowiec

5. Umiarkowanie lekkie 0,41 – 0,50 – Osika, Tp, Jd, Św, Limba

6. Bardzo lekkie 0,40 i niżej – Wejmutka, Balsa

 

SPOSOBY OZNACZANIA GĘSTOŚCI DREWNA

1. STEREOMETRYCZNIE

a) sporządza się próbkę drewna o wymiarach 2x2x2 cm, mierzy jej boki z dokładnością do 0,1 mm, oblicza objętość, waży i dzieli jej masę przez objętość.

b)stosując drugi sposób mierzy się objętość próbki przez zanurzenie jej w rtęci w objętościomierzu, ustala wagowo masę, i oblicza się jak w podpunkcie a).

2. HYDROSTATYCZNE

Sposób ten pozwala na określenie jedynie przybliżonej gęstości drewna. Z badanego drewna wykonuje się próbkę o wymiarach 10x10x100 mm. Próbkę dzieli się na całej długości na 10 równych Bczęści, które oznacza się zwykłym ołówkiem w ten sposób, że przy dolnej kresce stawia się liczbę 0,1 a przy górnej krawędzi 1,0.

Tak przygotowaną próbkę zanurza się w rozpuszczonej parafinie, aby zapobiec jej nawilżaniu się, a następnie wstawia się ją pionowo do wysokiego cylindra z wodą. Na przecięciu się zwierciadła wody z wyskalowaną płaszczyzną próbki odczytuje się z podziałki bezpośrednio gęstość drewna.

 

POROWATOŚĆ jest związana z gęstością drewna, jest to stosunek objętości porów do objętości drewna w stanie całkowicie suchym.

Ze wzrostem gęstości drewna maleje jego porowatość i odwrotnie.

W słoju rocznym drewno wczesne jest bardziej porowate niż późne.

Zwiększenie ciężaru właściwego drewna powoduje zmniejszenie porowatości i odwrotnie.

 

CIĘŻAR WŁAŚCIWY DREWNA jest to stosunek jego ciężaru do objętości, na którą składa się objętość substancji drzewnej i wszystkich porów.

  • Wąskosłoiste drewno gat. iglastych i szerokosłoiste liściaste, ma duży ciężar właściwy.
  • W słoju rocznym  drewno późne ma ciężar właściwy większy niż wczesne.

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www