użytkowanie lasu / Funkcje lasu 

Funkcje lasu

 

Pozaprodukcyjne znaczenie lasu

 

FUNKCJE LASU to całokształt materialnych i niematerialnych wartości użytkowych, usług i korzyści dostarczanych przez las.

 

GOSPODARCZE FUNKCJE LASU:

a) majątkowe – grunty leśne są niezwykle ważnymi składnikami majątku narodowego.

b) dochodowe – gospodarstwo leśne wnosi swój wkład do dochód narodowego.

c) surowcowe – las jest dostarczycielem różnych surowców w  ogromnej rozmaitości oraz masie. Surowce te warunkują rozwój szeregu przemysłów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (budownictwo, górnictwo, przemysł meblarski, celulozowo-papierniczy).

 

POŚREDNIOGOSPODARCZE I POZAGOSPODARCZE FUNKCJE LAU

 

 

1. Funkcja regulatora gospodarki wodnej.

Lasy mają zdolność wychwytywania za pośrednictwem liści, igliwia i gałęzi zapasów wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym.

Skroplona wilgoć spływa po korze do gleby leśnej. Ogromne znaczenie lasu dla ochrony wód wynika ze szczególnej właściwości gleby leśnej. Gleba leśna wraz z warstwą ściółki i humusu bardzo łatwo chłonie wodę i ją magazynuje. Las przeciwdziała zanieczyszczaniu wód. Jest w swej istocie jedynym niezastąpionym filtrem wody źródlanej.

2. Funkcje ochronne przed negatywnymi skutkami cywilizacji przemysłowe.

Ogromna powierzchnia, jaką stanowią liście, gałęzie i igły drzew leśnych stwarza możliwość nieustannego wyłapywania różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych. Las oczyszcza powietrze atmosferyczne ze szkodliwych substancji, dostarcza tlenu i obniża stężenie dwutlenku węgla.

3. Funkcje ochronne przed klęskami żywiołowymi.

Las chroni ludność, grunty, budynki i budowle przed usuwiskami, lawinami wylewem potoków górskich.

4. Funkcje ochrony przyrody.

Las jest najbogatszym ośrodkiem życia roślin i zwierząt, często jedyną ostoją niektórych gatunków. Zapewnia leśnej florze i faunie ochronę, pożywienie i schronienie.

5. Funkcje rekreacyjne.

Las jest miejscem wypoczynku dla ludzi.

6. Funkcje wiatrochronne. Silne wiatry mogą stać się przyczyną powstania ogromnych strat w leśnictwie, rolnictwie i innych dziedzinach. Las hamuje siłę wiatru wewnątrz lasu i w swoim otoczeni.

7. Funkcje obronne. Dzięki swoim walorom las w latach wojennych dostarczał drewna jako surowca zastępczego dla niektórych gałęzi produkcji przemysłowej oraz dla energetyki (opał), ale jest również terenem, gdzie znajdowała schronienie i elementarne warunki bytowe ludność walcząca. Lasy odznaczają się zdolnością częściowego absorbowania substancji radioaktywnych.

8. Funkcje krajobrazowe.

9. Las wpływa na literaturę, sztukę.

 

 

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www