użytkowanie lasu / Cieplne akustyczne ... 

Cieplne, akustyczne i elektryczne właściwości drewna

 

 Cieplne właściwości drewna:

  • Ciepło właściwe
  • Przewodnictwo cieplne
  • Zdolność wyrównywania temp.
  • Rozszerzalność cieplna

 

CIEPŁO WŁAŚCIWE DREWNA jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzewania 1 kg drewna o 1º C. Ciepło właściwe drewna wynosi 0,324 kcal/kg/ºC. Woda ma 1ºC ciepło właściwe. Im większa wilgotność drewna tym większe ciepło właściwe.

 

PRZEWODNICTWO CIEPLNE DREWNA jest to zdolność drewna do przewodzenia ciepła. Miarą zdolności przewodzenia ciepła przez drewno jest współczynnik przewodności cieplnej, który określa ilość ciepła przepływającego w ciągu 1 h, przez przekrój o powierzchni

1 m2 przy odległości przeciwległych powierzchni ściany wynoszącej 1m, oraz przy różnicy temp. tych powierzchni 1ºC.

Dla drewna współczynnik przewodnictwa cieplnego znajduje się w przedziale 0,12 – 0,35. Przewodnictwo cieplne wody (0,5) jest o wiele (ok. 23 razy) większe niż powietrza (0,02). Z tego względu współczynnik przewodnictwa cieplnego drewna zwiększa się ze wzrostem jego wilgotności.

 

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA DREWNA określa się za pomocą współczynnika rozszerzalności liniowej lub objętościowej.

Współczynnik rozszerzalności jest to zwiększenie długości lub objętości drewna w stosunku do pierwotnych wymiarów przy ogrzaniu go o 1ºC.Dla drewna współczynnik ten jest bardzo mały.

 

Akustyczne właściwości drewna określają zachowanie się drewna pod wpływem działania fal dźwiękowych.

Akustyczne właściwości drewna charakteryzują:

  • Przewodnictwo dźwięku
  • Pochłanianie dźwięku
  • Właściwości rezonansowe

PRZEWODNICTWO DŹWIĘKU W DREWNIE określa się prędkością rozchodzenia się w nim dźwięku. W drewnie dźwięk rozchodzi się z prędkością zbliżoną do prędkości przebiegu dźwięku w metalach, a znacznie większą niż w powietrzu.

Największa jest prędkość rozchodzenia się wzdłuż włókien, najmniejsza w stycznym.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU W DREWNIE określa się za pomocą współczynnika, który przedstawia stosunek ilości energii dźwiękowej pochłoniętej przez drewno do ilości energii padającej na jego powierzchnię. Współczynnik ten jest niewielki, czyli drewno łatwo przepuszcza dźwięk.

REZONANSOWANIE jest to wzmacnianie dźwięku bez jego zmiany.

Właściwości rezonansowe drewna umożliwiają jego użycie do wyrobu rozmaitych instrumentów muzycznych.

Dobre właściwości rezonansowe wykazuje drewno o wąskich, równomiernych słojach, niewielkim ciężarze właściwym (0,40 do 0,45) i odpowiednim udziale drewna późnego (20 – 25 %).

Najlepsze drewno rezonansowe uzyskuje się ze Św, Jd z drzewostanów górskich.

 Elektryczne właściwości drewna uwzględnia się przy użyciu go jako materiału izolacyjnego np. do uchwytów, do budowy linii przewodowych. Drewno suche jest słabym przewodnikiem.

Drewno nasycone impregnatami mineralnymi wykazuje mniejszy opór elektryczny. Zwiększenie oporu elektrycznego drewna uzyskuje się przez nasycenie go parafiną, olejem lnianym, syntetycznymi żywicami.

 

 

Przenikliwość drewna dla promieni świetlnych i gazów

 

1. Wilgoć i żywica zwiększają przeźroczystość drewna. Biel jest więcej przeźroczysty niż twardziel.

Drewno przepuszcza promienie Roentgena. Puste przestrzenie w drewnie (pęknięcia, chodniki owadzie) pochłaniają mniej promieni, a miejsca gęściejsze (np. sęki) więcej niż drewno otaczające.

Promienie Roentgena umożliwiają wykrycie zarośniętych sęków, chodników owadzich, pęknięć wewnętrznych, zgnilizny, odłamków metali wewnątrz drewna.

 

LUMINESCENCJA to określenie drewna, które poddane działaniu promieni ultrafioletowych zaczyna świecić dotąd, jak długo trwa naświetlanie drewna. Promienie ultrafioletowe o długości 1850 – 4000 wnikają w drewno na głębokości 2 – 5 mm i działają zabójczo na bakterie i grzyby.

 

2. Zdolność wnikania i przenikania gazów przez drewno ma duże znaczenie w procesie dezynfekcji drewna przy zwalczaniu owadów.

Poza tym odgrywa istotną rolę, gdy stosuje się drewno jako materiał na opakowania, głównie artykułów spożywczych.

Gazy pod normalnym ciśnieniem wnikają w drewno przez przekroje styczne i promienie na głębokość 2 – 3 mm, a przez przekrój poprzeczny na głębokość 1 cm w ciągu doby.

 

 

 

 
Copyright ©2018 by użytkowanie lasu
Kreator Stron www